Zgody na zabiegi do pobrania i zapoznania się przed wizytą

Zgoda na leczenie endodontyczne

Oświadczam , iż zostałem/am poinformowany/na. o konieczności leczenia kanałowego zęba (które polega na usunięciu z jego wnętrza, czyli komory zęba i kanałów korzeniowych, zmienionej zapalnie lub martwej miazgi i trwałe wypełnienie tej przestrzeni materiałem leczniczym) oraz o możliwości wystąpienia powikłań i dodatkowego leczenia. Ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczną zębów i tkanek otaczających, leczenie endodontyczne nie zawsze jest możliwe lub może okazać się
nieskuteczne już w trakcie podjętych procedur. Podczas leczenia może dojść do złamania korony zęba. Może się zdarzyć, że lekarz będzie zmuszony do celowego zniesienia części korony zęba, by umożliwić prawidłowe wykonanie tego leczenia.
Możliwa jest perforacja kanału korzeniowego lub komory miazgi zęba. Istnieje ryzyko złamania instrumentu endodontycznego wewnątrz kanału korzeniowego (bez możliwości jego usunięcia) oraz przepchnięcia materiału
uszczelniającego poza wierzchołek korzenia zęba, co może powodować dolegliwości bólowe i w konsekwencji ewentualną konieczność chirurgicznego odcięcia fragmentu zęba .W niektórych przypadkach w czasie leczenia endodontycznego oraz po jego zakończeniu może dojść do wystąpienia objawów bólowych . Może to wymagać zastosowania leku przeciwbólowego lub antybiotykoterapii. Leczenie endodontyczne zębów ze zmianami w okolicy okołowierzchołkowej jest obarczone większym
ryzykiem; czasami mimo przeprowadzonego leczenia zmiany te mogą nie goić się prawidłowo – to może zmniejszyć szanse na utrzymanie danego zęba w jamie ustnej. Mimo przeprowadzonego leczenia endodontycznego może zaistnieć konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, np. odcięcia wierzchołka korzenia lub całego korzenia, lub w przypadku niepowodzenia
tego leczenia konieczność usunięcia zęba. Warunkiem powodzenia leczenia kanałowego jest – oprócz szczelnego wypełnienia kanału – szczelna i trwała odbudowa zęba ,która przeciwdziała wtórnej infekcji oraz mechanicznym urazom leczonego zęba.

Zgoda na zabieg implantacji
Zgoda na wybielanie
Zgoda na zabieg chirurgiczny/ usuniecie zęba

Zostałem/am poinformowany/a o wskazaniach do zabiegu, a także o tym , że jego niewykonanie może być przyczyną pogorszenia sie stanu mojego uzębienia, tkanek miękkich i twardych w jamie ustnej oraz być
przyczyną dolegliwości i wywołać stany zapalne. Lekarz poinformował mnie o możliwych powikłaniach, w tym o bólu zapalnym, przejściowej trudności w otwieraniu ust, a tym samym trudności w przyjmowaniu pokarmów, które moga wystapic po zabiegu i utrzymywac sie od kilku dni do kilku tygodni. Powikłania te mogą wymagać przyjmowania leków przepisanych przez lekarza, a także kolejnych wizyt w gabinecie. Ze względu na budowę anantomiczną przy usuwaniu zębów górnych istnieje możliwość otwarcia zatoki szczękowej, co wymaga odrębnego postepownia chirurgicznego. Zdarza się , że pomimo właściwego postępowania mogą w takim przypadku wystąpić powikłania w postaci zapalenia zatoki szczękowej. Dużo rzadzej wystepują powikłania w postaci zaburzeń czucia w operowanej okolicy, w przypadku zębów dolnych w postaci zaburzenia czucia w zakresie wargi dolnej, języka i zębów dolnych, w przypadku zębów
górnych w postaci zaburzenia czucia w zakresie wargi górnej, policzka i zębów górnych. Zaburzenia te mogą mieć charakter przejściowy lub stały. W przypadku zębów dolnych może wystąpić złamanie lub
zwichnięcie żuchwy, a w przypadku zębów górnych złamanie wyrostka zębodołowego i/lub guza szczęki. Ponadto podczas usuwania każdego zęba istnieje mozliwość uszkodzenia zęba sąsiedniego, zwłaszcza przy
rozległych wypełnieniach lub zniszczeniu koron procesem próchniczym.
Może również dojść do niezamierzonego zwichnięcia lub usunięcia zęba sasiedniego oraz uszkodzenie tkanek miękkich. Lekarz umożliwił mi zadawanie pytań, na które uzyskałem/am zrozumiałą odpowiedź.
Potwierdzam, że miałem/am mozliwość przeczytania i pełnego zrozumienia terminologii oraz wyjaśnień w udzielonej powyżej zgodzie.